کلیدواژه‌ها = رشد رویشی
بررسی تأثیر تلقیح قارچ اندومیکوریزا بر رنگیزه‌های گیاهی و شاخص‌های رشد رویشی گیاه گلرنگ تحت تنش شوری

دوره 4، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 18-30

رزا قوچانی؛ حسین عباسپور؛ محمد جواد روستا؛ سکینه سعیدی سار


اثر تنش شوری بر جوانه زنی، رشد رویشی و مقادیر یونی سیاه دانه (Nigella Sativa L.)

دوره 1، شماره 2، دی 1389، صفحه 20-30

اصغر رحیمی؛ محدثه شمس الدین سعید؛ فریدا اعتمادی