نویسنده = حسنی، سیدمحسن
تعداد مقالات: 1
1. تنوع زیستی گیاهان چوبی و علفی در ارتباط با خصوصیات خاک سطحی در جنگل‌های حاشیه رودخانه مارون، بهبهان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 96-101

سیدمحسن حسنی؛ حمید طالشی؛ حبیب یزدانشناس؛ احسان صیاد؛ رضا بصیری