نویسنده = جلیل وند، حمید
تعداد مقالات: 1
1. پاسخ مورفولوژیکی نهال داغداغان (Celtis caucasica Willd.) به تنش شوری در نهالستان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 53-65

عبدالحسین طباطبایی؛ حمید جلیل وند؛ حمید آهنی