نویسنده = افیونی، داود
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر سطوح مختلف شوری آب آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد بذر ژنوتیپ‏های برتر گیاه رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 67-78

لیلی صفایی؛ سعید دوازده امامی؛ غلامحسن رنجبر؛ داوود افیونی


2. بررسی تحمل ژنوتیپ های گندم نان (Triticum aestivum L.) به تنش خشکی انتهای فصل بر اساس برخی صفات زراعی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-17

داود افیونی؛ ایرج اله‌دادی؛ غلام‌عباس اکبری؛ گودرز نجفیان