نویسنده = فیض نیا، سادات
تعداد مقالات: 1
1. منشأیابی رسوبات بادی نیاتک با استفاده از ردیابی عناصر ژئوشیمیایی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 34-44

مرضیه عباسی؛ سادات فیض نیا؛ حسن احمدی؛ یونس کاظمی