نویسنده = عراقی نژاد، شهاب
تعداد مقالات: 1
1. تعیین فاصله¬ی زمانی رخداد خشکسالی¬های هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوزه¬ی آبخیز زاینده¬رود

دوره 1، شماره 3، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-13

حمید بابایی؛ شهاب عراقی نژاد؛ عبدالحسین هورفر؛ شهاب عراقی¬نژاد