نویسنده = حسینی کهنوج، سیدحمزه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر سن شتر بلوچی ((Camelus dromedarius بر ارزش رجحانی گونه های گیاهی مراتع شهرستان زرین دشت در جنوب استان فارس

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 22-29

محرم اشرف زاده؛ رضا عرفانزاده؛ سیدحمزه حسینی کهنوج


2. مقایسه بانک بذر خاک مناطق چرا شده و چرانشده در عمق های مختلف خاک

دوره 1، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 64-74

رضا عرفان زاده؛ سیدحمزه حسینی کهنوج؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی