نویسنده = خواجه الدین، سید جمال‌الدین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی برخی از ویژگی‌های اکولوژیکی گونه قیچ (Zygophyllum atriplicoides) در برخی مناطق نیمه‌خشک استان اصفهان

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 69-81

اعظم محمدی؛ سید حمید متین خواه؛ سید جمال¬الدین خواجه الدین