نویسنده = توکلی نکو، حسین
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تحمل به شوری در اکوتیپ های مختلف پده (.Populus euphratica Olive) با استفاده از شاخص های تحمل به تنش

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 55-66

حسین توکلی نکو؛ انوشیروان شیروانی؛ محمد حسن عصاره؛ سید مهدی ادنانی؛ منیره محبی کیا