نویسنده = پذیرا، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر مواد مختلف اصلاحی بر برخی ویژگی¬های فیزیکی- شیمیایی خاک¬های شور و سدیمی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 83-97

نجمه یزدان پناه؛ ابراهیم پذیرا؛ علی نشاط؛ مجید محمودآبادی