نویسنده = میرمحمدی میبدی، سید علی محمد
تعداد مقالات: 1
1. نقش موسیلاژ در افزایش مقاومت به خشکی گیاهان در مرحله جوانه زنی و دانه رست (مطالعه موردی: اسفرزه و بارهنگ)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 12-24

مرضیه حاج رضایی؛ حمید سودائی زاده؛ سید علی محمد میرمحمدی میبدی؛ اصغر مصلح آرانی