نویسنده = طبری کوچکسرایی، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. اثر کم آبی بر زنده مانی، رشد، تبادلات گازی و روابط آبی نهال های سرو نقره ای و سرو شیراز

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 49-58

مرتضی روکی؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ سید احسان ساداتی