نویسنده = کاظم زاده، مجید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روند تغییرات سرعت ماهانه باد در حاشیه دریاچه ارومیه طی 30 سال گذشته

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 139-151

لیلا بیابانی؛ علی اکبر نظری سامانی؛ حسن خسروی؛ مجید کاظم زاده