نویسنده = محمدی نژاد، قاسم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های کنجد در مراحل مختلف رشدی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 90-95

فاطمه افشاری؛ پوراندخت گلکار؛ قاسم محمدی نژاد