نویسنده = کاشی، عبدالکریم
تعداد مقالات: 1
1. اثر تنش خشـکی بر برخی صفــات زراعی و فیزیولوژیکی توده‌های شنبلیله‌ بومی ایــران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 95-101

داود صادق زاده اهری؛ محمدرضا حسندخت؛ عبدالکریم کاشی؛ احمد عمری