نویسنده = فاطمی، مهران
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی رابطه میان PM10، PM2.5 با دید افقی به تفکیک کد همدیدی با کاربست الگوریتم ژنتیک در شهریزد

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 77-90

مهدی دهقان؛ کمال امیدوار؛ غلامعلی مظفری؛ احمد مزیدی؛ مهران فاطمی


2. تحلیل فضایی و بررسی روابط الگوهای پیوند از دور با خشکسالی‌های ایران مرکزی

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 51-65

مهران فاطمی؛ کمال امیدوار؛ احمد مزیدی؛ ابراهیم مسگری؛ حمیده دهقان